Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 524/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olecku z 2018-02-02

Sygn. akt I C 524/17

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lutego 2018r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydziale I Cywilnym

K. K.

po rozpoznaniu w dniu 02/02/2018 roku w Olecku na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z powództwa J. U.

przeciwko (...) S.A. V. (...) w W.,
o zapłatę

w przedmiocie wynagrodzenia biegłego

postanawia:

przyznać biegłemu sądowemu A. M. kwotę 485,90 zł (czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 90/100) tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii pisemnej, którą należy wypłacić biegłemu z zaliczki uiszczonej w dniu 30 października 2017 r. (k. 94).

Ref. Sąd. K. K.

UZASADNIENIE

Biegły sądowy sporządził pisemną opinię zgodnie z postanowieniem Sądu i przedstawił rachunek za sporządzenie opinii na kwotę 485,90 zł.

Zgodnie przepisem z art. 288 k.p.c. biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określa się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności – na podstawie złożonego rachunku (art. 89 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 z późń. zm.).

Wysokość należnego biegłemu wynagrodzenia oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 518).

Przyjęta przez biegłego za podstawę obliczenia wynagrodzenia stawka godzinowa (48,59 zł) jest uzasadniona złożonym charakterem problemu będącego przedmiotem opinii oraz pełnieniem przez niego funkcji biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję. Mając na uwadze poświęcony przez biegłego czas (10 godzin) oraz zakres czynności wykonanych dla sporządzenia opinii w niniejszej sprawie, orzekający uznał iż wnioskowane przez biegłego wynagrodzenie nie jest wygórowane i jest adekwatne do nakładu pracy związanego z wydaniem opinii. Należało więc przyznać biegłemu wynagrodzenie w kwocie 485,90 zł.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 288 k.p.c., art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 90, poz. 594) postanowiono jak w sentencji.

Ref. Sąd. K. K.

Z: - odpis postanowienia doręczyć stronom (ewentualnie pełnomocnikom jeśli są ustanowieni) i biegłemu z pouczeniem o prawie wniesienia skargi

O., 2 lutego 2018 r.

Ref. Sąd. K. K.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Łukaszewicz-Zaniewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olecku
Data wytworzenia informacji: