Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
42

I C 166/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-07-13

Data publikacji: 2016-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 166/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2015r. w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. P. przeciwko D. B. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną orzeka: I oddala powództwo, II zasądza od powoda Ł. P. na rzecz pozwanej D. B. (1) kwotę 3.988,64 zł (trzy tysiące dzi
Czytaj więcej»

I C 44/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2018-01-26

Data publikacji: 2018-04-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 44/17 POSTANOWIENIE Dnia 26 stycznia 2018r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydziale I Cywilnym K. K. po rozpoznaniu w dniu 26/01/2018 roku w Olecku na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa H. O. przeciwko Z. N. , o zapłatę w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłemu sądowemu K. T. kwotę 358,56 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 56/100) tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii pisemnej uzupełniającej, którą należy wypłacić biegłemu
Czytaj więcej»

I C 8/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-07-01

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 8/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa D. L. przeciwko Powiatowi O. o zapłatę /I C 8/15/ sprawy z powództwa D. L. przeciwko Powiatowi O. o zapłatę /I C 9/15/ orzeka: I z tytułu roszczenia o zapłatę kwoty 2000 zł zarejestrowane
Czytaj więcej»

I C 256/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. C. 256/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Adam Kowalczyk Protokolant stażysta Natalia Czerniecka po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2017 roku w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda T. B. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 917,00 (dziewięćset siedemnaście
Czytaj więcej»

I C 298/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2020-11-26

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. C. 298/20 UZASADNIENIE Powód W. B. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanej Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w B. wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wydanego w dniu 12 kwietnia 2018 roku w sprawie I. ACa. 1019/17, co do pkt 1 tegoż wyroku, którym nakazano powodowi zdemontowanie ze ścian zewnętrznych i dachu – w tym z kominów- budynku położonego przy ul. (...) w B. wszelkich przedmiotów do niego należącyc
Czytaj więcej»

I C 112/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2019-04-15

Data publikacji: 2021-08-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. C. 112/19 UZASADNIENIE Powód A. F. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu D. J. , Komornikowi Sądowemu przy Sadzie Rejonowym w Olecku kwoty 600,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15 listopada 2018 roku do dnia zapłaty. Wniósł również o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazał, że wykonując zawód radcy prawnego reprezentował klienta – wierzycieli w toku postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez pozwanego jako działającego przy tut. Sądzie Kom
Czytaj więcej»

I C 237/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2019-09-05

Data publikacji: 2021-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I. C. 237/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2019 roku, Sąd Rejonowy w Olecku I. Wydział Cywilny, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Kowalczyk Protokolant: Sekretarz sądowy Joanna Grzęda po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2019 roku w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa S. B. (1) , S. B. (2) oraz R. B. przeciwko W. B. o ochronę posiadania I nakazuje pozwanemu W. B. przywrócić powodom S. B. (1) , S. B. (2) oraz R. B. posiadanie służebności grun
Czytaj więcej»

I C 237/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2019-09-23

Data publikacji: 2021-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt: I. C. 237/19 UZASADNIENIE Powodowie S. B. (1) i M. B. wnieśli o nakazanie pozwanemu W. B. przywrócenie naruszonego posiadania służebności gruntowej o treści odpowiadającej wykonywaniu służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działki o numerze (...) miejscowości S. , gmina O. , poprzez nakazanie pozwanemu, aby usunął szlaban uniemożliwiający korzystanie z drogi oraz poprzez nakazanie pozwanemu, aby nie stawiał żadnych dalszych przeszkód w wykonywaniu służebności gruntowej prze
Czytaj więcej»

I C 515/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2015-09-18

Data publikacji: 2016-03-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt C 515/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Olecku Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Katarzyna Jakubowska Protokolant sekr. sąd. Andrzej Kossakowski po rozpoznaniu w dniu 04 września 2015 w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa Ł. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka: I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. P. kwotę 10516,25 zł /dziesięć tysięcy pięćset szesnaście złotych i 25/199/, w
Czytaj więcej»

I C 326/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 2019-01-30

Data publikacji: 2019-09-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I. C. 326/17 UZASADNIENIE Powód W. Ż. w pozwie wniesionym w dniu 28 czerwca 2017 domagał się zasądzenia od pozwanej S. K. kwoty 8.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi [ za opóźnienie] naliczonymi od daty wezwania jej do zapłaty. Wniósł również o zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazał że spadkodawca K. Ż. zmarł w dniu 29 czerwca 2012 roku. Pozostawił po sobie testament, w którym jedyną spadkobierczynią uczynił wnuczkę S. K. . Dlatego też postanowieniem z dnia
Czytaj więcej»