Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 44/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olecku z 2018-01-26

Sygn. akt I C 44/17

POSTANOWIENIE

Dnia 26 stycznia 2018r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydziale I Cywilnym

K. K.

po rozpoznaniu w dniu 26/01/2018 roku w Olecku na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z powództwa H. O.

przeciwko Z. N.,
o zapłatę

w przedmiocie wynagrodzenia biegłego

postanawia:

przyznać biegłemu sądowemu K. T. kwotę 358,56 zł (trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 56/100) tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii pisemnej uzupełniającej, którą należy wypłacić biegłemu tymczasowo z konta sum budżetowych Skarbu Państwa.

Ref. Sąd. K. K.

UZASADNIENIE

Biegły sądowy sporządził pisemną opinię uzupełniającą zgodnie z postanowieniem Sądu i przedstawił fakturę VAT za sporządzenie opinii na kwotę 358,56 zł.

Zgodnie przepisem z art. 288 k.p.c. biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określa się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności – na podstawie złożonego rachunku (art. 89 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 z późń. zm.).

Wysokość należnego biegłemu wynagrodzenia oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 518).

Przyjęta przez biegłego za podstawę obliczenia wynagrodzenia stawka godzinowa (32,39 zł + podatek VAT) mieści się w granicach wyznaczonych przez przepisy w/w rozporządzenia. Mając na uwadze poświęcony przez biegłego czas (9 godzin) oraz zakres czynności wykonanych dla sporządzenia opinii w niniejszej sprawie, orzekający uznał iż wnioskowane przez biegłego wynagrodzenie nie jest wygórowane i jest adekwatne do nakładu pracy związanego z wydaniem opinii. Biegły jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Wobec powyższego wynagrodzenie podwyższone zostało o podatek VAT zgodnie z art. 89 ust 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ostatecznie należało przyznać biegłemu wynagrodzenie w kwocie 358,56 zł.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 288 k.p.c., art. 89 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 90, poz. 594) postanowiono jak w sentencji.

Ref. Sąd. K. K.

Z: - odpis postanowienia doręczyć stronom (ewentualnie pełnomocnikom jeśli są ustanowieni) i biegłemu z pouczeniem o prawie wniesienia skargi

O., 26 stycznia 2018 r.

Ref. Sąd. K. K.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Łukaszewicz-Zaniewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olecku
Data wytworzenia informacji: