Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 299/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olecku z 2018-02-05

Sygn. akt I C 299/17

POSTANOWIENIE

Dnia 5 lutego 2018r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydziale I Cywilnym

K. K.

po rozpoznaniu w dniu 05/02/2018 roku w Olecku na posiedzeniu niejawnym,

sprawy z powództwa B. T.

przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W.,
o zapłatę

w przedmiocie wynagrodzenia biegłego

postanawia:

przyznać biegłemu sądowemu A. S. kwotę 178,94 zł (sto siedemdziesiąt osiem złotych 94/100) tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii pisemnej uzupełniającej oraz kwotę 15,00 zł (piętnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów korespondencji, łącznie kwotę 193,94 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote 94/100) którą należy wypłacić biegłemu z zaliczek uiszczonych 20 lipca 2017 r. i 1 sierpnia 2017 r. (k. 78 i 80).

Ref. Sąd. K. K.

UZASADNIENIE

Biegły sądowy sporządził pisemną opinię uzupełniającą zgodnie z postanowieniem Sądu i przedstawił rachunek za sporządzenie opinii na kwotę 193,94 zł.

Zgodnie przepisem z art. 288 k.p.c. biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określa się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności – na podstawie złożonego rachunku (art. 89 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 z późń. zm.).

Wysokość należnego biegłemu wynagrodzenia oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 518).

Przyjęta przez biegłego za podstawę obliczenia wynagrodzenia stawka mieści się w granicach określonych w przepisach w/w rozporządzenia oraz w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia. Mając na uwadze poświęcony przez biegłego czas oraz zakres czynności wykonanych dla sporządzenia opinii w niniejszej sprawie, orzekający uznał iż wnioskowane przez biegłego wynagrodzenie nie jest wygórowane i jest adekwatne do nakładu pracy związanego z wydaniem opinii. Należało więc przyznać biegłemu wynagrodzenie w kwocie 178,94 zł.

Zgodnie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. nr 90 poz. 594 z późń. zm.) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje również zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych do wydania opinii, w tym zwrot kosztów podróży. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 518) wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku - za pomocą oświadczenia. Na wydatki poniesione przez biegłego w niniejszej sprawie składają się koszty korespondencji w wysokości 15,00 zł. W związku z tym, że biegły udokumentował w/w koszty za pomocą oświadczenia, należało przyznać biegłemu w/w kwotę.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 288 k.p.c., art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 90, poz. 594) postanowiono jak w sentencji.

Ref. Sąd. K. K.

Z: - odpis postanowienia doręczyć stronom (ewentualnie pełnomocnikom jeśli są ustanowieni) i biegłemu z pouczeniem o prawie wniesienia skargi

O., 5 lutego 2018 r.

Ref. Sąd. K. K.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Łukaszewicz-Zaniewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olecku
Data wytworzenia informacji: